Rodová Diverzita
28/2/2020

Diverzita muži vs. ženy vo firmách

V nadväznosti na náš prvý blog by sme chceli v tomto blogu priblížiť tému rodovej diverzity, t.j. percentuálne rozdelenie muži vs. ženy na všetkých pozíciách vo firme.

V štúdií Harvard Business Review, kde sa zapojilo 1069 popredných firiem v 35 krajinách a 24 odvetviach, zistili, že rodová diverzita vyúsťuje do produktívnejších firiem, čo sa dá zmerať trhovou hodnotou a profitom. Ide o firmy, ktoré považujú rodovú rozmanitosť za “normatívne” akceptovanú. Normatívnym prijatím myslíme rozsiahle kultúrne presvedčenie, že rodová rozmanitosť je dôležitá. Krajiny a odvetvia, ktoré vnímajú rodovú diverzitu ako dôležitú z nej profitujú.

V štúdií sa ukázalo, že percento žien v telekomunikačných spoločnostiach v západnej Európe, bolo významne spojené s trhovou hodnotou spoločnosti.

Konkrétne 10% nárast indexu rodovej diverzity spoločnosti Blau súvisel so zvýšením trhovej hodnoty firmy o približne 7%.

Harvard Business Review

Na čo si treba dávať pozor pri diverzných tímoch?

Málo diverzifikované tímy robia horšie rozhodnutia, tímy s vysokou diverzitou na druhje strane čelia úskaliam, keď uvádzajú rozhodnutia do praxe. Najhoršou situáciou je, keď mužský tím spraví rozhodnutie, ktoré má realizovať čisto ženský tím. Takáto kombinácia znižuje výkonnosť o 15%. Inkluzívne rozhodnutia a ich následné zavedenie do praxe inkluzívnym tímom predstavuje o 60% väčšiu úspešnosť. Aj napriek výskumom a štatistikám však inkluzívne rozhodovanie vo firmách stále zaostáva.

Čisto mužské tímy robia vo veľkých spoločnostiach približne 38% rozhodnutí. V menších spoločnostiach zápajajú ženy do menej než 50% rozhodnutí.

Forbes.com

Keď krajiny alebo firmy nehodnotia ženy rovnako ako mužov, ženy, ktoré pre ne pracujú, sa necítia psychologicky bezpečne. Aj keď tieto ženy môžu mať inovatívne nápady, môžu váhať či ich prinesú na stôl.

Je veľa prieskumov, ktoré skúmajú rovnosť mužov a žien na pracovisku. napr. jeden prieskum z roku 2014 o ženách v technologických firmách zistil, že ženy mali negatívnejšiu a menej konštruktívnu spätnú väzbu ako muži. Taktiež popri neobjektívnych postupoch prijímania do zamestnania a prístupoch k hodnoteniu výkonu možno pripísať nízkej úrovni zastúpenia na manažérskej úrovni aj vysokú mieru odchodu zo zamestnania a neobjektívne povýšenie. Ženy, ktoré pracujú vo vede a technike, majú o 45 percent vyššiu pravdepodobnosť odchodu z tohto odvetvia ako muži. Ženy, ktoré tak odchádzajú, konajú v konkrétnom okamihu kariéry, v polovici tridsiatych rokov a nevracajú sa späť. Zvyšujúce sa zastúpenie vo vedení je rovnako dôležité ako diverzifikácia na nižších úrovniach, ak nie viac. Inkluzívne vedúce tímy s väčšou pravdepodobnosťou odovzdajú inkluzívne hodnoty organizáciám, kde pôsobia a budú slúžiť ako vzory pre ľudí z rôznych prostredí.

Iniciatívy z rôznych krajín a odvetví pre zvýšenie pomeru žien a mužov vo firmách:

  1. Founders for Change: iniciatíva spája zakladatelov startupov, do ktorých zainvestovali investičné fondy, a ktorí sa zaviazali zlepšovať rozmanitosť a začleniť do spoločností vrátane najvyšších riadiaich úrovní viac žien. Každý zakladateľ alebo výkonný riaditeľ sa verejne zaviazal podporovať iniciatívu.
  2. Mini Tech MBA & Czechitas – organizácie, ktoré vzdelávajú ženy v rámci rôznych technických zručností – dátová analýza, programovanie, grafický dizajn, atď.
  3. All Raise – organizácia má za cieľ zvýšiť počet žien medzi investormi ako i zakladateľmi technologických firiem. Organizujú rôzne webinare/školenia/akceleračné programy, atď.. Pôsobia v USA.
  4. Guild – profesijný networking pre ženy naprieč celým svetom. Poskytujú možnosť stretnutia 1:1, mentoring, pracovné pozície od firiem, ktorým záleží nad rodovej rovnosti a mnohé iné.
  5. A mnohé ďalšie – tu nájdete list 25 organizácií podporujúcich zmeniť rodovú rovnorodosť  

Ako vidíte iniciatív, NGOs či rôznych vzdelávacích programov je samozrejme oveľa viac. Pri výbere spolupráce s niektorou z nich treba vždy zvážiť:

  • cieľ spolupráce
  • zameranie firmy vs. zameranie organizácie
  • hodnoty firmy vs. hodnoty organizácie

Čerešnička na záver

Nedávno vo Forbes.cz vyšiel článok týkajúci sa krízového manažmentu v krajinách naprieč celým svetom pre vírus COVID-19. A krajiny, ktoré sú najúspešnejšie v rámci udržania vírusu, tak aby mal minimálny dopad na ekonomiku a počet nakazených či úmrtí, majú na riadiacich poziciach ženy. Napr. ide o krajiny Nemecko, Dánsko, Taiwan, Nový Zéland či Slovensko.

Veľký prieskum Diverzity a Inklúzie v Českej a Slovenskej republike

I naďalej zbierame Vaše skúsenosti v rámci diverzity a inklúzie na pracovisku. Za dva týždne sa zapojilo už viac ako 200 firiem!

Zaujíma Vás ako dosiahnuť lepšie výsledky a poskytnúť všetkým zamestnancom rovnaké príležitosti k úspechu na pracovisku?

Buďte súčasťou nášho prieskumu o diverzite a inklúzii na pracoviskách v Českej a Slovenskej republike.

Stačí ak vyplníte jeden z nižšie uvedených dotazníkov, zanecháte nám e-mailovú adresu a my sa s radosťou podelíme o výsledky prieskumu.

Dotazník v slovenskom jazyku
Dotazník v českom jazyku
English version

Ďakujeme vopred za Váš čas a pozdieľanie názoru!

---------------------------------

Autor blogu - Zuzana Maderová