Veková Diverzita
29/5/2020

Diverzita generácií: Čo nám prináša veková rozmanitosť?

Téma diverzity siaha oveľa ďalej a nezostáva iba pri rodových otázkach alebo pri etnickom pôvode. Do diverzity zahŕňame aj vekovú rozmanitosť - schopnosť organizácie prijímať ľudí rôznych vekových kategórií. Až 85% profesionálov celosvetovo sa zhodlo, že vekovo rozdielne skupiny tvoria inovatívnejšie nápady a riešenia. (zdroj) Firmy, ktoré vytvárajú na pracovisku priestor pre rôzne generácie dosahujú vyššiu produktivitu, uskutočňujú lepšie rozhodnutia alebo prinášajú inovatívnejšie riešenia pre rôzne zákaznícke segmenty. Veková rôznorodosť je teda kľúčovým atribútom k úspechu.


S akým prostredím sa na pracoviskách stretávame v súčasnosti?

Je všeobecne známe, že ľudia sú dnes zdravší, dožívajú sa dlhšieho veku, tým pádom aj pracujú dlhšie. Na druhej strane však mnoho ľudí zo staršej generácie ešte nie je finančne schopných odísť do dôchodku. Takisto niektorí z nich ešte stále finančne podporujú svoje miléniové deti, ktoré žijú doma vo veku 20-30 rokov. Na pracoviskách sa tak v súčasnosti stretávame až s 5 generáciami:

  • Tichá generácia - narodená v rokoch 1925 až 1945
  • Baby Boomers - narodení v rokoch 1946 až 1964
  • Generácia X - narodená v rokoch 1965 až 1980
  • Generácia Y (Millennials) - narodená v rokoch 1981 až 1995
  • Generácia Z (iGen) - narodená v roku 1996 a neskôr


Aj napriek tomu, že trend vekovej rôznorodosti stúpa, veková diskriminácia stále ostáva na pracoviskách častým problémom. V súčasnosti čelí vekovej diskriminácií 17,3% profesionálov globálne. Pre väčšinu z nich, 49,4% je dôvodom ich vysoký vek. Naopak 45,3% ľudí bolo posudzovaných pre svoj nízky vek. Za týmito číslami stojí zameranie firmy na jeden typ uchádzačov. Niektoré firmy hľadajú iba vyspelých kandidátov s množstvom skúseností, ostatné uprednostňujú iba mladé talenty, ktoré si môžu podľa svojej firemnej kultúry vychovať. (zdroj)


Rozhodovanie sa zlepšuje, keď diverzita stúpa.


Jedným z hlavných benefitov vekovej rôznorodosti na pracovisku je kvalitnejší rozhodovací proces. Pravidlom je, že tímy dosahujú v rozhodovacom procese v priemere 66% lepších výsledkov ako individuálne rozhodnutia. Úspešnosť diverzifikovaných tímov však stúpa. Poďme si teda priblížiť aké tímy sú najúspešnejšie.

Ak porovnáme individuálne rozhodnutia a rozhodnutia, ktoré urobili tímy zložené iba z mužov, v druhom prípade je 58% rozhodnutí úspešnejších. Tím, ktorý je zložený z mužov a žien, teda rodovo diverzifikovaný, zaznamenáva až 73% lepších rozhodnutí. Tím, ktorý takisto zahŕňa ľudí rôznych generácii dosahuje až 80% úspešnosť v rozhodovacom procese. Najväčšiu úspešnosť majú tímy, ktoré zahŕňajú rôzne generácie a takisto ľudí z rôznych národností – úspešnosť rozhodnutí tak dosahuje až 87%. (zdroj)


Aké ďalšie benefity so sebou nesie veková rôznorodosť na pracovisku?

  1. Zvýšenie produktivity a nižšia fluktuácia zamestnancov

Kombinácia seniorných skúseností a juniorskej schopnosti premeniť riziká na príležitosti so sebou nesie odvahu pustiť sa do rôznych procesov, čo prináša vyšší zisk, rozšírenie podnikania a vyššiu produktivitu.

Lepší výkon a produktivita zaručuje aj nižšiu fluktuáciu zamestnancov a náklady s ňou spojené. Firmy si tak dlhodobo udržiavajú kvalifikovaných a skúsených zamestnancov. (zdroj)

  1. Podpora kreativity, inovácii a lepšie riešenie problémov

Tie najrozmanitejšie organizácie sú zvyčajne najinovatívnejšie. Rôzne skúsenosti, očakávania a perspektívy posilňujú kreativitu a inovácie, ak sú riadené správnym spôsobom. (zdroj) Firmy tak dokážu efektívnejšie pristupovať k riešeniu problémov. V krízových situáciách potrebuje firma ľudí, ktorí dokážu premýšľať za hranicu týchto problémov - práve spomínaná kreativita je v tomto procese výraznou výhodou. (zdroj)

  1. Pochopenie rôznych zákazníckych segmentov a zvýšenie dopytu na globálnej úrovni

Tím, ktorý má rozmanité zručnosti a skúsenosti, pomáha organizácii plniť požiadavky všetkých vekových kategórií, čo napomáha aj poskytovaniu služieb na globálnej úrovni. (zdroj)

  1. Vzájomný mentoring medzi zamestnancami a väčší záber rôznych zručností

Vo viacgeneračnom pracovnom prostredí, kde spoločnosť oceňuje vedomosti, skúsenosti a zručnosti jednotlivcov bez ohľadu na vek, senioritu alebo pohlavie, majú zamestnanci príležitosť učiť sa jeden od druhého. Mladšia generácia je zvyknutá na high-tech biznis médiá a sociálne siete, naopak staršia generácia uprednostňuje tradičný spôsob komunikácie. Táto kombinácia vytvára schopnosť komunikovať so zákazníkmi vo všetkých vekových skupinách. (zdroj)

  1. Vytvorenie skvelej firemnej kultúry a posilnenie značky zamestnávateľa

Rôznorodá firma má etiku, ktorá uspokojí zamestnancov rôznych vekových skupín, pretože nie je príliš zaostalá ani príliš bez poriadku. (zdroj) Zamestnanci s rôznym vekom pomáhajú prostrediu byť zodpovednejším, veselším, dynamickejším, flexibilnejším a v neposlednom rade prispievajú aj k zvýšenej motivácií tímu. (zdroj)


V BE-ID human veríme, že otázka diverzity a inklúzie sa výrazne dotýka úspechu v budúcnosti. Výmena skúseností medzi rôznymi generáciami nie je iba nenahraditeľným prínosom v osobnom živote, no takisto aj v biznise. Dosvedčujú to aj štúdie a doterajšie výsledky globálnych prieskumov.

V našom prieskume Inklúzie a Diverzity 2020 v Českej republike a na Slovensku sa ukázalo, že téma generačnej výmeny v spoločnosti je treťou najaktuálnejšou otázkou pre firmy. Teší nás, že okrem rodovej rovnosti, začínajú firmy vnímať aj iné oblasti inklúzie a diverzity. Ak Vás zaujímajú ostatné výsledky prieskumu, dostanete sa k nim tu.

P.S. Zároveň sme v rámci BE-ID human pripravili i workshop Medzigeneračná firemná kultúra: Ako si rozumieť, ktorý firmám pomôže tému vekovej diverzity uchopiť.

----------------------------------

Autor blogu - Martina Zvolenská